چهارشنبه 30/خرداد/1397
اقتصادی
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان:

بايد سايه دستگاه هاي دولتي از بخش كشاورزی كوتاه شود

معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان گفت: استانداري آماده هر گونه همكاري براي تقويت بخش كشاورزي استان است و در اين زمينه بايد صنف كشاورزي و منابع طبيعي استان حمايت شود.

به گزارش گمبرون نیوز، ايرج حيدري در نشست بررسي مسائل و مشكلات بخش كشاورزي استان كه با حضور رئيس و دبير هيات اجرايي صنف كشاورزي و منابع طبيعي استان برگزار شد، با اشاره كمبود منابع آبي در استان، تصريح كرد: كشت  گونه هاي مختلف گياهي در استان هرمزگان بايد متناسب با اقليم استان باشد.

وي افزود: با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك كشور و كمبود منابع آبي  ترويج  الگو هاي صحيح كشت و مصرف بهينه آب در كشور به ويژه در بين كشاورزان ضروري است.

معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان عنوان كرد: كشت محصولات كشاورزي در مناطق مختلف استان بايد بر مبناي ظرفيت منابع آبي استان و پايداري آن صورت پذيرد و از كشت هاي بي رويه كه منابع آبي را در معرض خطر قرار مي دهد اجتناب شود.

وي با تاكيد بر تقويت صنف كشاورزي استان خاطرنشان كرد: صنف كشاورزي استان هرمزگان بايد بيش ار پيش تقويت گردد و اين صنف با همكاري سازمان جهاد كشاورزي بخش كشاورزي استان را در مسير صحيح آن مديريت كنند.

حيدري با تاكيد بر كاهش تصدي گري دولت در بخش كشاورزي، اظهار کرد: بايد سايه دستگاه هاي دولتي را از بخش كشاورزي كوتاه و مديريت اين بخش به فعالان آن واگذار كرد و دولت توان خود  را به سياست گذاري براي تقويت اين بخش متمركز كند.

معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان تصريح كرد: بايد كشت هاي در بين كشاورزان ترويج گردد كه  از بازار مناسبي برخوردار باشد و بازار يابي محصولات كشاورزي مقوله بسيار مهمي است كه بايد متوليان امر در دستور كار خود قرار دهند.

وي خاطرنشان كرد: كشاورزي استان بايد از كشت يك يا چند محصول فاصله بگيرد و با  ايجاد تنوع دركشت هاي كشاورزان استان ضمن  بازاريابي محصول از متضرر شدن فعالان اين بخش جلوگيري بعمل خواهد آمد و در اين زمينه جهاد كشاورزي بايد كشت هاي مناسب را به كشاورزان استان معرفي کند.

معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان با اشاره به بازار مناسب كشور هاي حوزه خليج فارس براي بازاريابي محصولات توليدي كشاورزان استان، خاطرنشان كرد: با ظرفيت بزرگي كه استان هرمزگان به دليل همسايگي با كشورهاي حوزه خليج فارس دارد نبايد محصولات توليدي كشاورزان استان بر روي زمين بماند و بايد از اين بازار مناسب به بهترين نحو ممكن براي صادرات محصولات توليدي كشاورزان بهره برد.

حيدري افزود: توسعه صنايع بسته بندي و فرآوري محصولات كشاورزي مقوله بسيار مهمي است كه در استان هرمزگان بايد مورد اهتمام ويژه قرار گيرد و توجه به اين بخش باعث افزايش ارزش افزوده محصولات توليدي كشاورزان مي‌شود.

وي با تاكيد بر حضور كارشناسان كشاورزي در بين كشاورزان اين بخش خاطرنشان كرد: كارشناسان جهاد كشاورزي بايد در مزارع كشاورزان حضور ميداني داشته باشند و مشاوره هاي لازم را از نزديك به فعالان  اين بخش ارائه کنند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان گفت: استانداري هرمزگان آماده هرگونه حمايت از صنف كشاورزي استان است و با اعتبارات مناسبي كه در حوزه اشتغال روستايي وجود دارد  طرح هاي حوزه كشاورزي جهت دريافت اعتبار به صورت ويژه مورد حمايت  قرار خواهند گرفت.

وي با تاكيد بر ايجاد اشتغال پايدار در بخش كشاورزي استان، گفت: سازمان جهاد كشاورزي با همراهي و همكاري فعالان اين بخش به ويژه صنف كشاورزي استان بايد به گونه اي  برنامه ريزي كنند كه كشاورزان از درآمد پايداري برخوردار شوند.

حيدري با تاكيد بر حذف واسطه هاي از بخش كشاورزي، خاطرنشان كرد: صنف كشاورزي استان بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا  واسطه هاي كه در بخش كشاورزي استان در زمينه فروش و عرضه محصولات وجو دارد حذف و محصول مستقيم از مزرعه به بازار مصرف كشور عرضه گردد تا هم توليد كنند و هم مصرف كنند از عوايد آن بهر مند شوند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان گفت: كشت محصولات كشاورزي در استان هرمزگان بايد هدفمند و با برنامه باشد و از كشت هاي بي رويه در استان جلوگيري بعمل آورد و در اين رابطه سياست گذاري هاي جهاد كشاورزي بسيار مهم است.

حيدري خاطرنشان كرد: از تجربه هاي موفق استان هاي ديگر  در زمينه بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي بايد بهره برد  تا بخش كشاورزي استان تقويت شود.

وي با اشاره به توليد همزمان برخي محصولات كشاورزي در چند استان  جنوبي كشور، تصريح كرد: برگزاري نشست هاي هماهنگي مشترك بين مديران كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري هاي هرمزگان، كرمان، سيستان بلوچستان، بوشهر و فارس به همراه روساي سازمان هاي جهاد كشاورزي و صنف كشاورزي و منابع طبيعي  اين استان ها جهت ايجاد يك وحدت رويه در توليد محصولات كشاورزي يك ضرورت است كه بايد پيگيري شود.

منبع: ایسنا

دیدگاه ها